Prosjekt "flere båtplasser". (bilde av "ny" båthavn, nederst på siden)

NB! Informasjon oppdateres videre utvikling av havnen.etterhvert som prosjektet drives fremover.

Hvaler kommune har fått en del info av UBF i forkant av komitemøte i kommunen. Enstemmig vedtatt at vi får disp. for 5 år. Det skal iverksettes en omreguleringsplan i Utgårdskilen i løpet av disse 5 årene. I teorien kan fylkesmannen bremse litt på prosessen, men det er lite sansynlig.

Ikke fått svar på mudderprøvene ennå (tatt i mai). Dette er viktig for oss.

Bettongklossen skal oppgraderes og jobben begynner neste uke. Johan er vår kontaktperson i forhold til dette.

(07.10.2019)

Styremøte i dag. Administrasjon ved Hvaler kommune er i gang med saken i forhold til politisk vedtak. Roger har hatt og har tett dialog med ulike politekere i denne saken. Komunevalget har nok kommet tidsmessig riktig for saken.

Prøver av bunnen er til analyser. Dette venter vi på og det er bestemmende for hva som må gjøres.

Konklusjon: prosjektet er på rett spor. 

(27.august 2019)

I dag, 20. juni, har Fredrikstad Blad en stor artikkel om at nå må politekerne rydde opp i Utgårdskilen. Hvaler Kommunestyre har vedtatt enstemmig interpellasjon fra AP om videre utvikling av Utgårdskilen. For oss i båtforeningen og fiskerne er dette godt nytt. Da skal saken opp i Utvalg for Samfunnsutvikling i løpet av høsten. Dermed ser det ut som at prosjektet vårt om flere båtplasser kan komme på plass etter hvert. 

Prosjektleder i foreningen, Roger Kopperud, har gjort en enorm innsats i denne saken. Dette er historisk med dette gjonnombruddet politisk her i Utgårdskilen, takket være Roger Kopperud.

(20.juni 2019)

Styret har vært i kontakt med ordføreren knyttet til møte som ble varslet etter påske. Begrunnelsen var at ikke alle aktører var på plass ennå.

På styremøtet møtte også Rolf Baltzersen og Espen Linderud. Styre ønsker info knyttet til hvordan AP stiller seg til utbygging av båthavnen. Espen innledet om AP`s prioriteringer om kilen. Rolf har jobbet med saken siden 2006 i forskjellige roller. AP har sendt inn en interpelasjon i forhold til dispensasjon av reguleringsplanen. Håpet er at vi kan utvikle prosjektet videre i høst. Før eller siden kommer det nok en ny reguleringsplan.

(21.05.2019)

Representanter fra styre har hatt møte med ordføreren angående flere båtplasser. Ordføreren forklarte avslaget i søknaden. Rådmann skal innkalle alle intresenter i Utgårdskilen etter påske. Da kommer fler fakta på bordet. ?????

(9.april 2019)

Grunneier har fått avslag på søknden. Hovedårsaken er at dette blir et for stort inngrep i forhold til reguleringsplan.

(27.mars 2019)

Info fra møte mellom eiere og UBF 3. mars. Søknaden til fylket er sendt Østfold fylkeskommune til høring.

Betong klossen blir etter all sansynlighet vedlikeholdt i løpet av året 2019. Muddeprøver er tatt.

(mars 2019)

Styremøte 5. februar. Roger orienterer om utviklingen i prosjektet. Styret er fortsatt bekymret for betongklossen. Vi håper å få i stand et møte om dette.

Mulig svar fra kommunen på søknaden er midten av mars. Roger informerte om en mulig framgangsmåte dersom alt går bra.

(februar 2019)

Styremøte 15. januar 2019. Borg Havn har kjøpt anlegget til Haraldsen(Tralverkstedet). De har planer om utbygging og vi ser muligheter for å henge oss på dersom det skulle passe.

Johan har vært i kontakt med Pontana i forhold til nye brygger etc. Det første som eventuelt må gjøres er å oppgradere betongklossen. Dette må gjøres for å få nye fester til å flytte bryggene.

Styret er litt bekymret for treg prosess.

(januar  2019)

Nytt styremøte 28.11.2018. Nye nabovarsler sendt (til de som ikke har fått). Et firma lager vedlegg til søknaden. Mudring er også et tema. Prosjektet går ikke fort fram, men det skjer noe til hvert møte. TTT Ting Tar Tid. 

(november 2018)

Søknad til kommunen er ennå ikke sendt. Eier trenger hjelp i forhold til søknaden. Johan skal se på dette. Styret bemerker også at betongklossen trenger vedlikehold.

(oktober 2018)

Søknaden er sendt til Kommunen i juli. Svar ventes innen kort tid. Styret har forventninger om at dette skal gå i orden. Deretter har styret forhåpninger om at "ballen begynner å rulle".

(august 2018)

Styret har hatt møte med Sørum 3.juni. Søknaden er ennå ikke sendt til Hvaler Kommune. Sørum venter på flere avklaringer.

(juni 2018)

Søknaden til Hvaler Kommune blir sendt en av dagene. Nytt møte vdr prosjektet 3. juni med Sørum. Roger har ansvaret for å drive dette prosjektet videre. Håpet er at det blir noe mer konkret etter møtet. Regner med at medlemmene i UBF sitter inne med mye kunnskap som kan komme til nytte.

(mai 2018)

Kystverket har gitt klarsignal for søknaden. Hipp hurra. Dette tok lang tid. Men, nå fortsetter prosessen forhåpentligvis med noe mer konkret etterhvert. Søknad til Hvaler Kommune. Deretter kommer vi raskt igang med detaljplanene. Dersom vi får et JA fra kommunen tror styret at prosjektet kan realiseres ganske raskt.

(april 2018)

Tett oppfølging mellom grunneier og styret i denne saken. "Papirmølla kværner". Nye beregninger viser at det vil bli ca 40 nye båtplasser i tillegg til de 64 vi har. Det vil bli en orientering på årsmøtet 21. april.

(februar 2018)

Vi venter fortsatt på svar fra Kystverket. Tilbakemelding skal etterlyses.

(januar 2018)

Det har ikke blitt gjort mye i ferien. Men, det er avholt et par møter i forhold til berørte parter. Leder i båtforeningen har god kontakt med grunneier. Vi håper søknaden blir sendt i høst.

(september 2017)

Det har kommet inn 3 kommentarer knyttet til nabovarslene. Sørum har vært i dialog med partene og mye ser ut til å løse seg. I tillegg må det søkes til Kystverket.

Vi må nok innse at ting tar tid.....

(juni 2017)

Nabovarsler er sendt. Da skal det gå 14 dager. Deretter vil kommunen behandle søknaden. Orientering og eventuelle fler detaljer kommer på årsmøtet.

(April 2017)

Tegninger og skisser av den foreslåtte utbyggingen foreligger. Disse vil bli forelagt årsmøtet. Prosessen i forhold til nabovarsler har startet.

Det jobbes også med dokumentasjon knyttet til parkering. Det er krav til 0,4 parkeringsplasser i forhold til antall båtplasser. 

(Mars 2017)

Søknaden er kommet tilbake fra Hvaler Kommune. Det er noen merknader som vi skal justere.

Havnesjefen har hentet inn 3 pristilbud på nye brygger. 

Styret vil redegjøre for prosjektet på årsmøtet 22. april.

(februar 2017)

Søknad sendt kommunen 3. desember 2016. I følge retningslinjene skal vi få svar innen 3 mnd. Styret vurderer praktiske spørsmål ifht veien videre. Havnesjefen skal komme med utkast/skisse til framdrift og prioriteringer til neste styremøte.

(januar 2017)

Søknaden gjennomgått på grunn av noen små endringer. Opplegget knyttet til utvidelse ble gjennomgått på kart. Søknaden er ennå ikke sendt til kommunen. Nytt møte mellom partene om ca 14 dager.

(november 2016)

20. august hadde UBF styremøte. Utkast til søknad forligger. Denne har blitt drøftet i styre.

(september 2016)

Styret har en tett dialog med Sørum. Sørum er i sluttfasen når det gjelder søknad til kommunen. UBF ligger litt etter tidsmessig i forhold til fremdriften.

I forhold til parkering, har UBF kartlagt hvilke medlemmer som har tilknytning til Utgårdskilen, med mulighet for å gå/sykle til sin båtplass og som i utgangspunktet ikke trenger parkering for bil.

(august 2016)

Vi må søke kommunen om å endre reguleringsplan. Kommunen sier at vi bør løse parkeringsproblematikken. Det kreves 0,4 parkeringsplasser pr båtplass. Båtforeningen har en mulig løsning på dette. (kommer mer tilbake til løsning siden).

Prosjektet er delt inn i to faser, 1 og 2. I dag har båtforeningen 64 plasser. Fase 1 vil gi ca 20 plasser ekstra. Det vil også bli tilrettelagt for gjesteplasser.

(juni 2016)

I den siste tiden har det vært en del møter, både med Kari og Henning Sørum og Hvaler Kommune.

(april 2016)

Båtforeningen startet opp arbeidet med å se på mulighetene for fler båtplasser i havna i 2015. Dette arbeidet orienterte leder av foreingen, Roger Kopperrud, om på årsmøtet (2015).

Siden har styret fremforhandlet en intensjonsavtale med Kari og Henning Sørum. Avtalen legger føringer for det videre arbeidet og de kortsiktige og langsiktige mål vi sammen har blitt enige om. Medlemmene fikk en bred orientering om dette på årsmøtet 2016

 

 

Sist oppdatert 07.10.2019 kl. 20:23

Del denne siden med andre!

© 2019 Utgårdskilen Båtforening