Lover for Utgårdskilen Båtforening                                       

            Vedtatt 2003                       Revidert 2004         Revidert 2015 §7, siste ledd i pnkt a 

Revidert april 2018 ny §17                                                                                      

 

 •  1. Navn

Foreningens navn er UTGÅRDSKILEN  BÅTFORENING, forkortet U B F.         Foreningen har sitt havneområde i Utgårdskilen.                                                                                                                                

                                                                      

 •  2.  Formål.

Foreningens formål er å fremme interessen for kontrollert båtsport og et godt kameratskap mellom båtfolket. Videre arbeide for fortøynings og opplagsplasser med muligheter for opptak og sjøsetting, Vedlikeholde havneområdet og ivareta felles interesse.                                                                                                                                                                                                                  

 •  3.  Medlemskap.
 1. a) Enhver som ønsker å bli opptatt som medlem av foreningen, må sende inn skriftlig søknad til styret.                                   
 2. b) Ingen kan regnes som medlem av foreningen før kontingent for første kalenderår er betalt, og vedkommende er forelagt foreningens lover.
 3. c) Tvist - spørsmål angående retten til medlemskap avgjøres av styret.
 4. d) Utmelding av foreningen må skje skriftlig til styret.

                                                                                                                                                                                                                  

 •  4.  Kontingent.

Medlemmene skal betale personlig medlemskontigent. Medlemskontigent og avgift for ikke utført dugnad fastsettes på årsmøtet.Dugnadsplikt kun for medlemmer med båtplass i UBF bryggeanlegg.                                                     

Årets kontingent skal være betalt til kassereren innen 1. mai.                                                      

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et halvt år etter forfall, kan strykes.                                                                                                                                                                                                                

 •  5.  Ekskludering.

Medlemmer som ved sin oppførsel skader foreningen eller dens medlemmer, eller misbruker disse eller ikke overholder foreningens lover, reglement eller instrukser, kan ekskluderes av styret.  Ekskluderingen kan innankes for generalforsamlingen    som tar endelig avgjørelse i saken.                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 •  6. Foreningens organ.         
 1. a) Foreningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer.

            Leder                                                  

            Nestleder                                                        

            Kasserer                                                          

            Sekretær                                                         

            Havnesjef                                                        

            To varamedlemmer.                                                     

                                                                      

 1. b) Av styrets sammensetning, skal  minst 3 være bosatt i Hvaler kommune

                                                                      

 1. c) Styret har den administrative myndighet, besørger de løpende foretninger

            og den dagelige drift                                                    

            Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt eller forargelse,                                                

            misbruker foreningens flagg,stander eller merker eller ikke vil overholde                                                 

            disse lover, kan ekskluderes.                                                     

            Eksklusjonen kan dog innankes for årsmøtet.                                                     

                                                                      

 •  7.  Årsmøtet funksjoner.                     
 1. a) Årsmøtet, som skal avholdes innen utgangen av mai måned,                                               

            og skal sammenkalles av styret med minst 3 ukers varsel                                                 

            Innkalling til årsmøte skjer skriftlig eller via UBF sin hjemmeside.                                                         

                                                                      

 1. b) Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende

            senest 14 dager føre årsmøtet.                                                   

                                                                      

 1. c) Dagsorden for årsmøtet  skal være:

1          Åpning ved leder.                                                        

2          Valg av dirigent og sekretær.                                                    

3          Godkjenning                                                   

4          Årsberetning                                                   

5          Regnskap i revidert stand.                                                        

6          Innkommene forslag eller forslag fra styret.                                                       

7          Valg                                                   

                                                                      

 1. d) Det som skal velges er:

1          Leder                           for 1 - ett år                             

2          Nestleder                      for 2 - to år                             

3          Havnesjef                     for 2 - to år                             

4          Sekretær                       for 2 - to år                             

5          Kasserer                       for 2 - to år                             

6          To varamedlemmer                    for 2 - to år                             

            Stemmelikhet under punkt 6, valg, avgjøres ved loddtrekning.                                                    

                                                                      

            Årsmøtets beslutninger for øvrig vedtaes mrd alminnelig flertall.                                                

            Ved stennelikhet har leder dobbeltstemme.                                                        

 1. e) Styremedlemmer velges vekselvis annethvert år.

            Leder hvert år.                                                 

            (Revisorer. Årsmøtet velger 2 - to revisorer. Velges hvert år. På årsmøte 2014 ble det vedatt taes bort)       

            Valgkomité. Årsmøtet velger 2 - to personer hvert år.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 •  8.  Styrets plikt
 1. a) Styret har plikt til å sammenkalle til medlemsmøte når saker

            av viktighet skal behandles                                                       

 1. b) Når minst ti medlemmer forlanger medlemsmøte, er styret pliktig til

            å innkalle til dette                                                        

                                                                                                                                            

 •  9. Utmeldelse

Utmeldelse av foreningen skal  skje skriftlig.                                                     

                                                                                                                                            

 •  10.  Endringer

Hvis et medlem faller bort gies det anledning for vedkommende ektefelle eller  barn til å  overta medlemskapet på samme betingelser.                                                      Et medlem kan overdra sitt medlemskap til egne barn. Barn  kan også overdra sitt medlemskap til sine foreldre Ingen andre enn overnevnte kan overta en båtplass uten at på vanlig måte søke styret om medlemskap.                                                       

Medlemmer som ikke har benyttet sin båtplass på 3 - tre kalender år          mister sin båtplass og blir overført til passivt medlem. Salg av båt medfører ikke at båtplass medfølger.                                                          

                                                                                                                                            

 •  11. Tildeling av båtplass         

Tildeling av båtplass gjøres av styret etter gjeldene rettningslinjer. Hvis et medlem får tildelt en båtplass, starter han/hun ansenitet for tildeling av flere plasser fra den dato  første tildeling skjer.                                                                                                                          

                                                                      

 •  12  Dugnad.

Alle  medlemmer med båtplass i UBF anlegg forplikter seg til å utføre dugnadsarbeide. Ikke utført dugnad fører til et gebyr som fastsettes av årsmøte.      Se § 4.                                                

Skal du være i en situasjon at dugnaden blir en belastning for deg, eller tidspunktet ikke skulle passe vennligst kontakt styret. Orientering om dugnad gies pr tlf.                                                                                                                                 

                                                                      

 •  13  Ansvar.

Utgårdskilen Båtforening står ikke økonomisk ansvarlig for skader som oppstår på medlemmers og ikke medlemmers båter ved havneligge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 •  14.  Lovendringer.

Endringer av disse lover kan kun vedtas av det ordinære årsmøte    i Utgårdskilen Båtforening med minst 2/3 flertall. Minst 1/6 av medlemene må være tilstede. Hvis ikke tilstrekkelig antall møter, skal det innen tre uker innkalles til nytt årsmøte som er beslutningsdyktig med minst 2/3 flertall uten hensyn til antall fremmøtte. Forslag til lovendringer må være sendt styret innen utgangen av november måned.                                                                                                                        

                                                                      

 •  15.  Oppløsning

Årsmøte i Utgårdskilen Båtforening kan oppløse foreningen, men må ha 2/3 flertall.                                                        

                                                                                                                                            

 •  16. Midler.  

Foreningens midler anvendes etter årsmøtes bestemmelser.   

 • 17. Personvern    Utgårdskilen Båtforening registrer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresser og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at Utgårdskilen Bårforening skal kunne bruke KNBF`s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Utgårdskilen Båtforening.                                                  

 

Sist oppdatert 21.04.2018 kl. 18:44

Del denne siden med andre!

© 2019 Utgårdskilen Båtforening